Bønsvig-Stavreby Vandværk

Vandværkets historie

 

Poul Staal var vandvækets meget aktive formand indtil juli 2008. Poul har blandt meget andet skrevet denne historie.

 

"Jeg vil prøve at fortælle vandværkets historie op igennem tiderne. Det er gjort ud fra det kendskab som jeg har fået til vandværket i min tid som bestyrelsesmedlem, ved gennemgang af forskellige breve og dokumenter, samt gennem samtaler med tidligere bestyrelsesmedlemmer og andre personer som har haft forbindelser til vandværket og dets sager."

Poul Staal 2001

 

Forhistorie

Bønsvig-Stavreby Vandværk er et andelsselskab i Præstø kommune, der opstod ved at 3 mindre vandværker blev sammensluttet, og disse var Bønsvig Strand vandværk, som var det ældste og det mindste.

Bønsvig Strand grundejerforening, som ved skrivelse af 3.11.1961 andrager om vandindvindingsret.

På 4.000 m ³ årligt for et vandværk, som senere benævnt I/S Bønsvig Strand vandværk.

Det blev oplyst, at vandværket skulle forsyne 11 sommerhuse og 2 helårsbeboelser, herunder et mindre landbrug.

Forsyningen skulle ske fra en 100 mm boring, anbragt på matr. Nr. 3 f. Bønsvig by, Jungshoved sogn, boringens dybde blev målt med vandspejlet i ro til 4,1 mtr. under terræn.

Jordlagene var flg.: grus, rødler, grus med ral, blåler, sand og kridt

 

Det andet vandværk var Bøgestrømmen vandværk som dækkede sommerhusene på Bøgevænget, Fyrrevænget, og Tjørnevænget.

Ved skrivelse af 14.09.1964 andrager brøndborerfirma J. Anthonsen, Præstø, for Bøgestrømmen vandværk om ret til indvinding af 15.000 m³ grundvand årligt fra en 110 mm boring på matr. Nr. 15 ag. Stavreby, Jungshoved sogn, tilhørende vandværket.

Vandspejlet i ro måltes til 3 mtr. under terræn og sænkes til 10,4 mtr. ved en pumpemængde på 10 m³ / time. Terræn ligger i kote ca. 3 mtr.

Jordlagene var flg.: rødler, blåler, løst kridt og skrivekridt

 

Sammenslutning

Det sidste af de vandværker der blev sammensluttet var I/S Standgårdens vandværk .

Ved skrivelse af 24.09.1968 andrager brøndborerfirma J. Anthonsen, Præstø, for I/S Strandgårdens vandværk om ret til indvinding af 12.000 m³ grundvand årligt fra en 150 mm boring på matr. Nr. 14 b. Bønsvigby, Jungshoved sogn, tilhørende vandværket.

Vandspejlet i ro måltes til 6,35 mtr. under terræn og sænkes til 3,17 mtr. ved en pumpemængde på 12 m³ / time.

Vandet blev pumpet op fra boringen med en dybvandspumpe med en ydeevne på 10 m³/time over et iltningsanlæg og åbent filter til en rentvands beholder med et rumindhold på ca. 17 m³ .

Herfra pumpes vandet med 2 stk. rentvands pumper - hver med en ydeevne på 10 m³/ time gennem en 1000 ltr. Hydrofor til forbrugerne.

Vandværket skulle forsyne 39 sommerhuse og en landbrugsejendom (ejendommen til Mikkelsen, Strandgården ) og ventes yderligere at skulle forsyne ca. 60 sommerhuse.

Landvæsenkommisionen holdt besigtigelsesforretning den13.1.1969, hvorved at kredslægen anmodede om, at der for vandværkets regning hvert år tilsendtes ham en bakteriologisk analyse og hvert 5. År tillige en kemisk analyse af det rensede vand.

Jordlagene her er flg. Rødsand, rødler, blåler og kridt.

Det blev også pålagt vandværket hvert år i april og oktober måned at indmåle vandspejlet i boringen og føre bog over disse målinger og over de op pumpede vandmængder.

Kendelsen blev afsagt den 20 februar 1969.

 

I vandværkets historie har der været en række sammenlægninger:

01.08.2014 - Staureby vandværk bliver lagt sammen med Bønsvig-Stavreby Vandværk A.M.B.A

01.01.2016 - Roneklint Vandværk bliver lagt sammen med Bønsvig-Stavreby Vandværk A.M.B.A

01.01.2018 - Kohaven Roneklint Vandværk bliver lagt sammen med Bønsvig-Stavreby Vandværk A.M.B.A

 

Sommerhusudstykning

Først i halvfjerdserne begyndte der at komme gang i udstykningerne til sommerhuse, det var Tindur København og Deres Fritidsgrunde København og Jeppe Nielsen, Næstved som stod for dette.

Udstykkerne bad Fischer - Rasmussen, Næstved ( senere Risager - Nielsen, Næstved ) om at bygge et nyt vandværk.

På vegne af Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk har Fischer - Rasmussen anmodet om at spørgsmålet vandindvinding måtte blive behandlet og påkendt af landvæsenskommisionen.

Ved forhandlinger med de 3 vandværkers bestyrelser ( Bønsvig Strands vandværk - Bøgestrømmen vandværk og Strandgårdens vandværk.) og ejerne af de ejendomme, der nu ønskes udstykket er der opnået enighed om at lave en fælles vandforsyning for hele området.

 

Nye boringer

Vandforsyningen skal herefter ske fra det tidligere Strandgårdens vandværk, samt fra et nyt vandværk, der opføres på Søparkvej på matr. nr. 14 ad. Stavreby by, Jungshoved sogn.

Til forsyning af det nye vandværk er udført 2 stk. 200 mm boringer, boring nr. 1 er beliggende på vandværket grund på Søparkvej. Boring nr. 2 er beliggende på Søparkvej ud for Lupinvej, på matr. nr. 13 b. Stavreby, Jungshoved sogn. Parcellerne, hvorpå vandværk og boringer beliggende, ejes alle af vandværket. boringen på vandværket ligger terræn i kote ca. 8 mtr. jordlagene er truffet rødler - blåler og kridt, vandstanden i ro måltes til 7,4 mtr. under terræn. Ved prøvepumpning med 12 m³ / time sænkedes vandspejlet til 11,80 mtr. Boring nr. 2 ligger terræn i kote ca. 9 mtr. , vandstand i ro måltes til 9,20 m. under terræn.

Ved prøvepumpning med 15 m³/time i 72 timer sænkedes vandspejlet 11,85 m.

 

I hver af de 2 nye boringer blev der nedsat dykpumper med ydeevne på 15 m³/time, hvorfra vandet pumpes over et iltningstårn til en 18 m³ henstandskar. Herfra ledes vandet over 2 stk. åbne hurtigfiltre, hver med et filter areal på 4 m³, til en renvands beholder på 135 m³. Vandet udpumpes til forbrugerne gennem en 5000 ltr. Hydrofor med 2 stk. renvand pumper, hver med en ydeevne på 30 m³/time. Der blev ansøgt om vandindvindingstilladelse på 47.000 m³ til forsyning af 470 sommerhuse. Der blev givet vandindvindingstilladelse på 50.000 m³ fra de 3 boringer.

Vandværkerne Bøgestrømmen og Bønsvig Strand blev nedlagt og boringerne blev plomberet.

Det blev også bestemt at senest 2 uger efter den stiftende generalforsamling deponerer Bønsvig Str. Vandværk og Bøgestrømmen vandværk henholdsvis kr. 2.000,- og kr. 3.000,-, der udbetales til de 3 tidligere nævnte udstykker, når alle nyanlæg samt diverse tilslutninger m.v. er foretaget og når anlægget er klar til drift. De nævnte beløb samt ledningsnettet og værkerne i disse vandværker var deres indgangs billet til det nye selskab, udstykkernes indskud var det nye vandværk.

Det kan i øvrigt fortælles at de tidligere ejere af Bøgestrømmen,fik lov at købe grunden og vandværks bygningen tilbage for kr. 1,- som aldrig blev betalt ifølge pålidelig kilde.

Landvæsenkommisionen afsagde sin kendelse den 30 marts 1973.

 

Siftelse

Vandværkets officielle stiftelse var da den konstituerede generalforsamling blev afholdt den. 11 dec. 1974 på Orkide terrassen i Rødovre.

Efter megen diskussion om lovene blev vandværkets første bestyrelsen flg.: Formand E Petersen, næstformand R. Darling - kasserer S. Jacobsen - Sekretær K. Sander - best. medlem H.Hansen. - suppleant J. Andersen. - revisor Krogdahl Nielsen - rev. Suppl. B. Bergstrøm.

Bestyrelsen fik dengang kr. 50 ,- for hvert møde. Medlemskontingenten var sat til kr. 75,-

I året 75 havde der været en del vandspild og brud på det gamle ledningsnet, tanken på vandrestriktioner på varme somre blev luftet.

Da vandværksbestyreren var død blev der ansat en ny og det var Ejnar Petersen som påtog sig dette arbejde, gældende fra 1 aug. 1977. I foråret, samme år blev der installeret et nyt stenfilter på anlægget.

I løbet af året 77 - 78 kom der 14 nye medlemmer til og indskuddet var dengang 1000,- kr, men blev derefter forhøjet til 2000,- kr.

I samme periode løb vandværket tør for vand og på årets generalforsamling den 22 juli 1978 blev det derfor vedtaget at man henstillede til forbrugerne om at spare på vandet.

Da vandværket har et stort forsyningsområde og der var flere som ville tilsluttes blev bestyrelsen enige om at gå videre med tanken om en ny boring, der blev taget kontakt med kommunen angående ny vandindvindings tilladelse og med et ingeniørfirma om beregning af udgifter til dette arbejde.

I foråret 79, var vandet på Spættevej 1 & 3 inficeret med olie, det var ikke muligt at finde ud af hvor det kom fra, så til sidst blev der lagt et nyt stykke forsyningsledning parallel med den gamle ledning, og det løste så problemet.

Da der nu var kommet sommerhuse med svømmebassiner, blev der sat et gebyr pålydende kr. 200,- Årligt for disse.

Brøndborer Anthonsen havde oplyst at en ny boring ville komme til at koste ca. 50.000,- kr.

På et bestyrelsesmøde 2 juli.79. blev det vedtaget at vandafgiften blev forhøjet til kr. 150,- pr. m³ Og at Peder Andersen skulle betale kr. 1,- pr. m³.

 

Historien om Stodderstubben 1992 - 1995

Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej , Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl. ( som består af Anemonevej ) Lovise Larsen`s ejendom. De 52 grunde blev senere reduceret til 48,dette på grund af de 8 som lå på Forsythiavej og ned mod stranden, kom i konflikt med frednings bestemmelserne for strandlinien, de blev da delt og man slog dem sammen til 4 grunde.

 

Hent hele historien som pdf fil - Stodderstubben.pdf


Driftstatus

 

Normal drift

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH